+31 (0)6 – 46 09 09 59 info@atelierbloom.nl

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Wie zijn wij?

 1. Atelier Bloom is gevestigd aan de Schieweg 55, 2627 AT Delft (KvK nummer: 63415801, Btw-identificatienummer: NL002180665B98 en zal hierna ook worden aangeduid als “Atelier Bloom” of “wij”.
 2. Atelier Bloom verkoopt en levert bloemen op basis van een eenmalige boeket bestellingen. In aanvulling daarop kunnen bij de boeketten verschillende aanvullende producten (zoals vazen) worden besteld.

Artikel 2: Definities

 1. In deze algemene voorwaarden van Atelier Bloom worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
  1. “Eenmalige Bestelling”: de Overeenkomst waarbij Atelier Bloom de jou, dan wel namens de jou aan een door de jou aangewezen ander (in dat geval: een ‘gift’ genoemd), eenmalig een product levert;
  2. “Klant”: de afnemer, zijnde consument of een partij handelend voor beroep of bedrijf, die met Atelier Bloom een Overeenkomst aangaat. De Klant wordt hierna ook wel “je of “jij” genoemd”;
  3. “Overeenkomst”: iedere door de Klant aanvaarde van Atelier Bloom afkomstige offerte of aanbod, iedere bestelling die een Klant bij Atelier Bloom plaatst, of iedere andere Overeenkomst tussen de Klant en Atelier Bloom;
  4. “Persoonsgegevens”: alle Persoonsgegevens in de zin van EU Verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die betrekking hebben op je en noodzakelijk zijn voor het nakomen van de Overeenkomst, met inbegrip van betalingsgegevens en contactgegevens zoals emailadres;
  5. “Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden, met inbegrip van toekomstige bijgewerkte versies daarvan;
  6. “Website”: de Website www. Atelier Bloom.nl of andere Website via welke Atelier Bloom haar diensten en/of producten op afstand aanbiedt aan de Klant.

Artikel 3: Toepasselijkheid

 1. Op alle Overeenkomsten die Atelier Bloom sluit met Klanten, en op alle diensten en/of producten van Atelier Bloom die de Klant afneemt, zijn deze Voorwaarden van toepassing. De Klant wordt hierna ook wel “je” of “je/jij” genoemd. Deze Voorwaarden zijn te allen tijde beschikbaar op de Website van Atelier Bloom, en zijn voor of bij het aangaan van de Overeenkomst elektronisch ter hand gesteld. Begrippen met hoofdletters geschreven hebben de betekenis die daaraan in deze Voorwaarden wordt toegekend. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen enkelvoud en meervoud.

Artikel 4: Een overeenkomst aangaan met Atelier Bloom

 1. Een Overeenkomst aangaan met Atelier Bloom geschiedt uitsluitend op afstand. Tussen Atelier Bloom en jou komt een Overeenkomst, al dan niet zijnde een Abonnement of een Eenmalige Bestelling, tot stand via de Website op het moment dat je kenbaar maakt een aanbieding of offerte van Atelier Bloom te aanvaarden.
 2. Om voor een Abonnement of eenmalige bestelling in aanmerking te komen, moet het afleveradres in Delft, Midden Delfland, De Lier, Rijswijk Buiten, Delfgauw, Lansingerland, Nootdorp of Pijnacker zijn.

Artikel 5: Jouw verplichtingen

 1. Alle informatie die je op enig moment aan Atelier Bloom opgeeft, bijvoorbeeld tijdens het bestelproces, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn. 
 2. Je dient voor ingebruikname – zoals het vullen met water – de door Atelier Bloom geleverde producten zoals vazen en potten te controleren op onvolkomenheden zoals barsten, breuken en lekkages.
 3. Je bent verplicht de productlabels, product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen bij de geleverde producten zorgvuldig te lezen en in acht te nemen. Voor eventuele schade door het niet opvolgen van productlabels, product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen is Atelier Bloom niet aansprakelijk en je vrijwaart Atelier Bloom tegen eventuele aanspraken van derden.

Artikel 6: Prijs

 1. Je bent de per Overeenkomst overeengekomen prijs verschuldigd op de per Overeenkomst overeengekomen momenten.
 2. Atelier Bloom behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in de vorm van Abonnement aangeboden en nog te leveren producten tijdens de looptijd van het Abonnement te wijzigen, bijvoorbeeld met betrekking tot uitbreiding van de variëteit in bloemen en de dienstverlening (zoals het aantal bezorgdagen), waarbij Atelier Bloom je uiterlijk 14 dagen voordat een wijziging effect heeft zal informeren.
 3. Je zal bij een wijziging die resulteert in prijsverhoging gerechtigd zijn om de Overeenkomst binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat je enige vergoeding verschuldigd bent voor niet geleverde producten.
 4. Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

Artikel 7: Betaling

 1. Voor de betaling kan je uitsluitend gebruik maken van de door Atelier Bloom op de Website aangeboden betalingsmogelijkheden.
 2. Betaling in geval van een Eenmalige Bestelling dient plaats te vinden direct via ideal. 
 3. Facturen en betalingsherinneringen worden door Atelier Bloom uitsluitend elektronisch aan je gestuurd. Hierbij zijn de door jou verstrekte Persoonsgegevens leidend.
 4. Het door Atelier Bloom te incasseren bedrag is gelijk aan het bedrag van de door jou tijdens de periode waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten. 

Artikel 8: Levering, levertijd en uitvoering

 1. Atelier Bloom bezorgt Delft, Midden Delfland, De Lier, Rijswijk Buiten, Delfgauw, Lansingerland, Nootdorp of Pijnacker.
 2. Levering geschiedt op het bij de bestelling door je opgegeven adres.
 3. Bezorging is alleen mogelijk op de door Atelier Bloom aangegeven dagen. Bezorgtijden zijn indicatief. De tijdsvensters voor bezorging, zoals vermeld in het je account op de Website en in de bevestigingsmail zijn indicatief. De door jou gekozen bezorgdag en/of het door jou gekozen tijdsvenster kunnen onder andere door onvoorziene omstandigheden, overmacht of in verband met feestdagen afwijken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvang je hiervan zo snel mogelijk nadat je de bestelling geplaatst hebt bericht.
 4. Je bent verplicht ervoor te zorgen dat de persoonlijke bezorging van de producten op het door jou opgegeven bezorgadres en gedurende het door jou opgegeven tijdsvenster mogelijk is. Mocht de bezorging niet mogelijk zijn, dan ben je in gebreke voor wat betreft de acceptatie; de eventuele kosten en schade komen dan voor jouw rekening. Atelier Bloom kan in zulk geval aan de Overeenkomst voldoen door de producten (i) aan te bieden bij buren, of ii) neer te zetten voor de deur van jouw woning, of iii) bij de door jou bij bestelling aangewezen derde af te leveren. Je geeft hiervoor bij voorbaat toestemming.
  Bij gebruik van een dergelijke alternatieve bezorgmethode kan de bezorgpartner van Atelier Bloom foto’s maken van het geleverde pakket op de bezorglocatie als bewijs van voltooide levering. Deze foto’s worden niet opgeslagen bij de bezorgpartner van Atelier Bloom. Ze worden alleen bewaard door Atelier Bloom en alleen voor een periode van 14 dagen. Je geeft bij voorbaat toestemming dat dergelijke foto’s gemaakt mogen worden.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Atelier Bloom tot het moment van bezorging conform artikel 11.4 (bezorging).
 6. Mochten de producten op het moment van de persoonlijke overdracht nog niet betaald zijn conform de Overeenkomst, dan behoudt Atelier Bloom de eigendom daarvan totdat het aankoopbedrag volledig betaald is.
 7. Atelier Bloom is gerechtigd om ter uitvoering van een Overeenkomst derde partijen in te schakelen.

Artikel 9: Herroepingsrecht en retourneren

 1. Je hebt het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen vanaf de levering van Eenmalige Bestellingen, zonder opgave van redenen, de bestelling van dit product te herroepen. Eenmalige Bestellingen met een beperkte houdbaarheid (zoals snijbloemen) kan je niet herroepen. De verzendkosten van het terugzenden van het product zijn voor eigen rekening.
 2. Tijdens de Bedenktijd dien je zorgvuldig om te gaan met ontvangen producten en bijbehorende verpakkingen. Je zal producten slechts mogen uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of je een product wenst te behouden. Indien je van jouw herroepingsrecht gebruik maakt, zal je het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking, binnen 14 dagen na het verlopen van de bedenktijd aan Atelier Bloom retourneren.
 3. Indien je producten die wordt herroepen tijdens de Bedenktijd, reeds hebt betaald, zal Atelier Bloom de betaling nadat de producten retour zijn ontvangen, of nadat je hebt aangetoond dat je de producten hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt, onverwijld aan jou terugbetalen.

Artikel 10: Privacy

 1. Voor het kunnen voorbereiden, uitvoeren en afhandelen van een Overeenkomst, alsmede vanwege andere doeleinden, zoals (direct) marketing, verwerken wij Persoonsgegevens van jou. Atelier Bloom hanteert een online privacybeleid waarin informatie wordt verstrekt over de verwerking van Persoonsgegevens en de rechten die je daarbij hebt.

Artikel 11: Garantie en aansprakelijkheid

 1. Voor zover wettelijk toegestaan is Atelier Bloom niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, zaakschade, indirecte schade, met inbegrip van gederfde winst, misgelopen omzet en misgelopen kansen, ontstaan door een door haar geleverd product, inclusief het in gebruik nemen daarvan. Voor het overige is Atelier Bloom slechts aansprakelijk voor toerekenbare tekortkoming tot maximaal het bedrag dat Atelier Bloom tot het moment van het ontstaan van de schade van jou conform de Overeenkomst in totaal heeft ontvangen.
 2. Atelier Bloom staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Atelier Bloom er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 3. Je bent aansprakelijk voor de waardevermindering van een product die is ontstaan gedurende de bedenktijd, als een behandeling van dat product door jou verder is gegaan dan noodzakelijk was om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen.
 4. Je bent aansprakelijk voor ieder gebruik dat van zijn inloggegevens wordt gemaakt.
 5. Atelier Bloom is wettelijk verplicht je eraan te herinneren dat je er recht op hebt dateen afgeleverd product voldoet aan de betreffende Overeenkomst.
 6. Indien je hebt gekozen voor bezorging bij buren, voor de deur van je woning of op andere wijze anders dan door persoonlijke overhandiging, komt die wijze van bezorging geheel voor jouw risico. Atelier Bloom is niet verantwoordelijk voor het eventueel bederven of verdwijnen van producten noch is Atelier Bloom aansprakelijk voor door de klant hierdoor mogelijk geleden schade.
 7. Atelier Bloom is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, waaronder bijvoorbeeld maar niet uitsluitend wordt verstaan: werkstaking, ziekte, brand, storingen bij Atelier Bloom of haar leveranciers, transportproblemen, weersomstandigheden, pandemieën, geweld, oproer, rellen of optreden van politie en/of brandweer. Onder overmacht wordt ook verstaan dergelijke onvoorziene omstandigheden bij derden waarvan Atelier Bloom gebruik maakt bij het uitvoeren van de Overeenkomst
 8. De aansprakelijkheidsregeling in de vorige leden van dit artikel geldt mede ten aanzien van derden die Atelier Bloom voor de uitvoering van een Overeenkomst inschakelt, alsmede ten aanzien van personen voor wie Atelier Bloom of een dergelijke derde aansprakelijk is.

Artikel 12: Wijziging van deze voorwaarden

 1. Onverlet het gestelde in artikel 6.2 (prijswijzigingen), behoudt Atelier Bloom zich het recht voor deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Voor zover wettelijk vereist zal je over wijzigingen vooraf worden geïnformeerd.
 2. Indien de in artikel 15.1 (wijziging van voorwaarden) bedoelde wijziging een wezenlijke wijziging van de door Atelier Bloom toegezegde prestatie inhoudt, zal je gerechtigd zijn de Overeenkomst op te zeggen voordat de betreffende wijziging jegens jou effect verkrijgt. Mocht je bezwaar hebben tegen de gewijzigde Voorwaarden, dan heb je de mogelijkheid jouw 
 3. We raden je aan om de Website regelmatig te raadplegen om te borgen dat je op de hoogte bent is van de meest recente versie van de Voorwaarden.

Artikel 14: Ontbinding

 1. Indien je jouw verplichtingen onder een Overeenkomst, bijvoorbeeld de betalingsverplichting, niet nakomt dan is Atelier Bloom gerechtigd om je middels een ingebrekestelling de gelegenheid te geven om binnen een door Atelier Bloom gestelde termijn alsnog aan jouw verplichtingen te voldoen, en indien nakoming uitblijft, de Overeenkomst buiten rechte te ontbinden.
 2. Atelier Bloom behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de Overeenkomst ook volledige vergoeding van alle schade, met inbegrip van incassokosten, op je te verhalen.

Artikel 15: Overige bepalingen

 1. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door jou slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Atelier Bloom uitdrukkelijk zijn aanvaard.
 2. Andere algemene Voorwaarden dan deze Voorwaarden zijn niet van toepassing. Voor zover noodzakelijk wijst Atelier Bloom de toepasselijkheid van algemene (inkoop)Voorwaarden van jou uitdrukkelijk van de hand.
 3. Niets in deze Voorwaarden beoogt een overdracht of licentie van intellectuele- eigendomsrechten van Atelier Bloom ten gunste van jou te bewerkstelligen of tot stand te doen komen. Atelier Bloom behoudt zich te dien aanzien uitdrukkelijk alle rechten voor.
 4. Een Overeenkomst, of enige rechten en verplichtingen daaronder, mag/mogen door jou niet worden overgedragen aan een derde zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Atelier Bloom.
 5. Atelier Bloom is gerechtigd haar rechten en verplichtingen onder een Overeenkomst (deels) over te dragen aan een derde. je stemt hiermee in, welke instemming voor zover vereist tevens als medewerking kwalificeert. Een dergelijke overdracht tast de geldigheid van een Overeenkomst niet aan.

Artikel 16: Geschillen en toepasselijk recht

 1. Wij adviseren je om ons eerst op de hoogte te stellen van eventuele klachten door contact op te nemen met ons via info@atelierbloom.nl. 
 2. Op alle Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen, alsook deze Voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing.
 3. De rechtbank te Den Haag is uitsluitend bevoegd van eventuele geschillen tussen Bloomon en de Klant , voortvloeiende uit dan wel anderszins verband houdende met de Overeenkomst, kennis te nemen, tenzij op grond van dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechter bevoegd is.

Atelier Bloom – Delft maart 2021